Anbud, Upphandling och Partnering

Partnering som upphandling

Partnering, eller samverkan som det också kan heta, är ett etablerat arbetssätt i den byggbranschen. Det är en avtalsrättsligt reglerad samarbetsform för hur parterna ska arbeta och innebär ett tidigt och mer ingående samarbete mellan beställare och entreprenör. Syftet med att inleda ett nära samarbete är för att tillsammans nå ett visst förutbestämt resultat eller mål och att de traditionella gränserna mellan parterna ska förändras, genom att bland annat ge varandra mer insyn och större förtroende. Den av vikt är troligen att vi som entreprenör får vara med och påverka projektet redan i början vid planering och projekteringsskede. Detta ökar möjligheten att korta ner arbetstiden och minska kostnaden för utbyggnaden av infrastrukturen i ansluta till Brännebacka Västra samt för gång- och cykelvägar inom kommunen.

Några fler möjligheter med partnering

•                        Vi kan skapa ett bättre och kreativt arbetsklimat.
•                        Tillsamman kan vi optimera kostnader.
•                        Vi kan sätta projektet i fokus genom samarbete mot gemensamma mål.
•                        Det blir också lättare att samarbeta och hitta lösningar. 
•                        Partnering är enligt oss ett bra sätt att få ihop arbetsgruppen genom att diskutera arbetsprocessen ihop med projektets utmaningar.
•                        Ekonomin är mer öppen för samtliga.

En risk med partnering är att kostnaderna ökar pga. exempelvis av ökad bemanning och projektering. Därför är det viktigt att vi har en god dialog även om det är en faktor som måste vägas mot möjligheten att projektet ska kunna bli klart fortare än beräknat. 

En annan problematik är om ni som beställare skulle vara lågt närvarande eller inte blir den styrande kravställaren som krävs, eller om ni inte sätter tydliga projektspecifika mål. Det är svårt för oss att gissa vilka prioriteringar ni ytterst har så här behöver förfrågningsunderlag och beskrivning liga till grund tillsammans med ett tydlig mål- och projekteringsplan.

En risk vi sett tidigare är om nyckelpersoner av olika skäl behöver bytas ut under entreprenaden. För att minska den risken som partner så har vi valt ut erfarna personer som har arbetat länge hos Vara Entreprenad och som trivs i dessa typer av projekt. 

Några andra risker

  • Man får inte tro att det är enklare att jobba i partnering utan samarbetet bygger på människor och kommunikation
  • Att ni som beställare glömmer er roll i samverkan. 
  • Risk att man får en skenade projektering, för hög bemanning, mycket administration.

Anbud och Partnering

Att lämna anbud kan till ett partneringsprojekt kan vara svårt. Det innebär oftast mer jobb då upphandlande enhet generellt vill ha mer information om ens erfarenheter, hur kompetensen set ut inom entreprenaden och hur man ser att sett samarbete skulle gå till. Det är heller inte ovanligt att man behöver beskriva ett fiktivt case som sedan ska presenteras.Detta ställer krav på att vara duktig vid formulering, struktur och presentation. Vi på Tendify har framgångsrikt hjälpt till med anbud vid partnering-avtal.

Vi kan hjälpa till med att gå igenom anbudet, fördela arbetsuppgifter, producera material och intervjua er organisation för att få fram era styrkor. Vi kan även hjälpa till med korrekturläsning och säkerställa att samtliga skall- / bör-krav efterlevs.

Tendify

Offentlig Upphandling.
Din Utmaning,
Vår Passion.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *