Offentlig upphandling i Europa

HUR MAN VINNER OFFENTLIG UPPHANDLING I EUROPA
Tendify – vi gör det enkelt att vinna offentlig upphandling

Offentlig upphandling avser den process genom vilken offentliga myndigheter, såsom statliga myndigheter eller lokala myndigheter, köper arbete , varor eller tjänster från företag.

För att skapa lika villkor för företag i hela Europa, fastställer EU-lagar minimiregler för offentlig upphandling. Dessa regler styr hur offentliga myndigheter och vissa allmännyttiga operatörer köper varor, arbeten och tjänster. De införlivas i nationell lagstiftning och gäller anbud vars penningvärde överstiger ett visst belopp. För anbud av lägre värde gäller nationella regler. Icke desto mindre måste dessa nationella regler också respektera EU-rättens allmänna principer.

Varför är offentlig upphandling viktig?

·       Varje år spenderar över 250 000 offentliga myndigheter i EU cirka 14 % av BNP (cirka 2 miljarder euro per år) på inköp av tjänster, byggentreprenader och förnödenheter.

·       Inom många sektorer som energi, transport, avfallshantering, socialt skydd och tillhandahållande av hälso- och utbildningstjänster är offentliga myndigheter de främsta köparna.

·       Den offentliga sektorn kan använda upphandling för att öka jobb, tillväxt och investeringar, och för att skapa en mer innovativ ekonomi, resurs- och energieffektiv och socialt inkluderande.

·       Högkvalitativa offentliga tjänster är beroende av moderna, välskötta och effektiva upphandlingar.

·       Att förbättra offentlig upphandling kan ge stora besparingar: även en effektivitetsvinst på 1 % skulle kunna spara 20 miljarder euro per år.

Vilka är de juridiska reglerna, genomförandet och efterlevnaden?

EU:s direktiv om offentlig upphandling omfattar anbud som förväntas vara värda mer än ett givet belopp. Kärnprinciperna i dessa direktiv är transparens, likabehandling, öppen konkurrens och sund processuell förvaltning. De är utformade för att uppnå en upphandlingsmarknad som är konkurrenskraftig, öppen och välreglerad. Detta är avgörande för att offentliga medel ska användas på ett bra sätt.

Offentlig upphandlingsstrategi

Europeiska kommissionens strategi för offentlig upphandling fokuserar på sex strategiska politiska prioriteringar som fastställdes i 2017 års meddelande ” Att få offentlig upphandling att fungera i och för Europa”. Det syftar till att förbättra EU:s praxis för offentlig upphandling i samarbete genom att arbeta med offentliga myndigheter och andra intressenter.

·       Säkerställa ett bredare spridning av innovativa, gröna och sociala upphandlingar

·       Professionalisera offentliga köpare

·       Ökad tillgång till upphandlingsmarknader

·       Förbättra transparens, integritet och data

·       Boosta den digitala transformationen av upphandling

·       Samarbetar för att upphandla tillsammans

Vad är offentliga anbud i EU?

Offentliga kontrakt tilldelas av användare av offentliga medel och enheter som verkar under specifika, icke-konkurrenskraftiga förhållanden (till exempel energi, vatten, kollektivtrafik, posttjänster), för inköp av tjänster, förnödenheter eller anläggningsarbeten.

Typer av offentliga anbudsförfaranden

Det vanliga sättet att tilldela kontrakt är genom konkurrensutsättning. Inom konkurrensutsättning finns det olika typer av offentliga upphandlingsförfaranden.

·       Öppet förfarande

I ett öppet förfarande kan vem som helst lämna ett fullständigt anbud. Denna procedur används mest

ofta.

·       Begränsat förfarande

Vem som helst kan begära att få delta i ett selektivt förfarande, men endast de som är förvalda får lämna anbud.

·       Konkurrenskraftigt förhandlat förfarande

I konkurrensutsatta förhandlade förfaranden kan vem som helst begära att få delta, men endast de som är förvalda kommer att bjudas in att lämna in första anbud och att förhandla.

Upphandlande enheter kan endast använda detta förfarande när förhandlingar är nödvändiga på grund av köpets specifika eller komplicerade karaktär, men de upphandlande enheterna inom försvars- och säkerhetssektorerna, vatten-, energi-, transport- och posttjänster kan använda det som ett standardförfarande.

·       Konkurrenskraftig dialog

Detta förfarande kan användas av en upphandlande myndighet för att föreslå en metod för att tillgodose ett behov som definierats av den upphandlande myndigheten.

·       Innovationspartnerskap

Denna procedur kan användas när det finns ett behov av att köpa en vara eller tjänst som fortfarande inte är tillgänglig på marknaden.

·       Designtävling

Denna procedur används för att få en idé till en design.

Ytterligare anbudstekniker

Beroende på omständigheterna och behoven kan en upphandlande myndighet:

  • teckna ramavtal med ett eller flera företag för anbud som kräver återkommande köp
  • när du använder det selektiva förfarandet – tillåta användningen av det elektroniska dynamiska inköpssystemet för att göra återkommande köp
  • besluta att för att få det bästa erbjudandet kommer det slutliga valet av vinnaren att göras genom en elektronisk auktion


Hur skriver man ett vinnande offentligt anbud?

Viktiga överväganden

1. Är affärsmöjligheten en bra ”passform” för ditt företag/organisation?

2. Har du tillgång till bakgrundsinformation?

3. Var tydlig med vad du erbjuder i ert anbud

4. Vilka underleverantör behöver dni?

5. Ni bör ha:

                      -Ingående kunskap om projektet

                      -God relation med bidragstagare och finansiär

 

Den vanligaste orsaken till bristande framgång är att lämna anbud när ert erbjudande inte matchar kundens behov.

När ska ett offentligt anbud publiceras på TED?

Som en allmän regel ska anbud på offentliga kontrakt som faller under EU:s regler publiceras i onlineversionen av Supplement till Europeiska unionens officiella tidning – portalen Tenders Electronic Daily (TED). Offentliga myndigheter kan också välja att publicera meddelanden på TED-portalen när ett kontrakt är av lägre värde. I TED finns den grundläggande informationen för anbud tillgänglig på alla officiella EU-språk.

Förhandsinformation för kommande anbud

En upphandlande enhet kan också publicera förhandsmeddelandet (PIN) på TED-portalen (Tender Electronic Daily). PIN-koden syftar till att ge dig information i förväg om framtida upphandling.

Normalt publiceras PIN-koden mellan 35 dagar och 12 månader före offentliggörandet av upphandlingsmeddelandet.

När ett anbud publiceras efter ett förhandsbesked kan tidsfristen för att lämna anbud förkortas.

Utvärdering

Anbuden utvärderas genom att tilldela poäng baserat på förpublicerade kriterier, där varje kategori är värd ett visst belopp; till exempel kan det erbjudna priset vara värt 40 %, tekniska egenskaper 50 % och miljöpåverkan 10 %.

Utvärderingen av anbud får påbörjas först efter att tidsfristen för inlämning har löpt ut.

Tilldelning av kontraktet

Du bör informeras så snart som möjligt om du har vunnit kontraktet eller inte. Om du inte har blivit utvald har du rätt att få en förklaring om varför ditt anbud avvisades.

Om du känner att du har blivit diskriminerad eller uppmärksammat oegentligheter i förfarandet kan du begära en översyn av förfarandet eller lämna in ett klagomål.

 

Dina rättigheter att konkurrera med ett offentligt anbud i Europa

Gränsöverskridande bud

Om ditt företag, din organisation eller din institution är etablerad i EU har du rätt att tävla om ett offentligt anbud i vilket EU-land som helst . Du har rätt att:

  • tävla om ett offentligt anbud i ett annat EU-land utan diskriminering;
  • använda styrkande dokument (certifikat, diplom, etc.) utfärdade av ditt land;
  • ha lika tillgång till all information om anbud, oavsett i vilket EU-land du är etablerad; och
  • ha tillgång till granskningsförfarandena i respektive land.

När kan man bli utesluten?

Du kanske inte får delta i ett förfarande om du eller ditt företag inte kan lita på, till exempel anbudsgivaren:

  • kommer att uteslutas om de inte betalar sina skatter eller sociala avgifter, deltar i korruption eller har kopplingar till en kriminell organisation; och
  • kan uteslutas om de är i konkurs eller gör sig skyldiga till allvarliga tjänstefel.

Du kan hitta den detaljerade beskrivningen av skälen till uteslutning i direktiven i avsnittet EU-lagstiftning i din nationella lagstiftning om offentlig upphandling och i de dokument som tillhandahålls av den upphandlande enheten.

Var kan jag hitta anbud från den offentliga sektorn i EU?

Sök efter ett offentligt anbud

Kontraktets värde, och för anbud under vissa tröskelvärden (anbud med lägre värde), bestämmer platsen där köparen har befunnit sig var anbudet offentliggörs.

Anbud som omfattas av EU:s regler

För anbud med högre värde är myndigheterna skyldiga att publicera meddelanden på TED-portalen ( Tender Electronic Daily ). Grundläggande information publiceras på de 24 officiella EU-språken, men de fullständiga meddelandena om upphandling behöver bara publiceras på ett officiellt EU-språk .

Anbud som inte omfattas av EU:s regler

För anbud med lägre värde publicerar den offentliga myndighet som lanserar anbudet det vanligtvis endast på sina nationella portaler för offentlig upphandling. Om du är intresserad av att delta i dessa upphandlingar måste du övervaka portalerna för de länder som intresserar dig. Du kan också registrera dig för varningar när det är tillgängligt.

Anbud från EU-institutioner

Anbud av medelvärde och högre värde från EU-institutioner, byråer eller andra organ publiceras på portalen Tenders Electronic Daily (TED). Alla meddelanden från EU-institutionerna publiceras i sin helhet på de officiella EU-språken. 

Om Tendify

Vi finns för att vi helt enkelt behövs – vi såg att branschen behövde utmanas. Vi har alla varit där du är och vet vad vi pratar om. Med vår gemensamma erfarenhet av offentlig upphandling och anbudsskrivning så har vi skapat ett oslagbart team. Vi är vana vid att kavla upp ärmarna och köra – vi gör det med passion.

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *