Nya regler offentlig upphandling

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022


Nya, förenklade, regler gäller för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. 

Varför har reglerna ändrats?

Ett övergripande syfte med förändringarna är att göra regelverket enklare, både vad gäller utformning och innehåll. Regelverket ska bara innehålla de regler som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande organisationerna och de regler som krävs för att skydda leverantörerna. 

I övrigt lämnar regelverket ett stort utrymme åt de upphandlande organisationerna att själva utforma varje upphandling. Det innebär bland annat att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, har tagits bort.

Ett minskat antal regler och en större flexibilitet innebär samtidigt att större krav ställs på de upphandlande organisationerna att i upphandlingsdokumenten beskriva vad som gäller för den enskilda upphandlingen. 

Tillåtet om det tillåts enligt de direktivstyrda reglerna

Kom ihåg att det som är tillåtet på det direktivstyrda området som utgångspunkt också är tillåtet på det icke-direktivstyrda området. Detta utan att det behöver anges uttryckligen i lagstiftningen.

Vad bör man tänka på?

De nya reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats 1 februari 2022 eller senare. Därför är det bra att se över mallar för icke-direktivstyrd upphandling, styrdokument för upphandling och vilka upphandlingar som påverkas. 

Utforma och ta fram mallar för förfaranden

De nya reglerna ställer högre krav på att upphandlande organisationer beskriver upphandlingsförfarandet tydligt i upphandlingsdokumenten. Därför kan det vara bra att fundera på hur man vill utforma upphandlingsförfarandena vid icke-direktivstyrd upphandling. Det är även bra att ta fram mallar som beskriver detta på ett tydligt sätt.

Se över styrdokument för upphandling

Det kan även vara bra att se över om interna styrdokument som berör offentlig upphandling behöver revideras med anledning av regelförändringarna. Det kan exempelvis vara inköps- eller upphandlingspolicyn och de interna riktlinjerna för direktupphandling.

Se över planerade och pågående upphandlingar

Det kan även vara en god idé att se över vilka upphandlingar som påverkas så att man säkerställer att man tillämpar rätt regler i rätt upphandling.

Vilka upphandlingar påverkas?

De nya reglerna gäller för upphandlingar på det så kallade icke-direktivstyrda området. Det omfattar de upphandlingar som vi i Sverige själva kan reglera eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden och därför inte styrs av EU:s upphandlingsdirektiv.

De nya reglerna gäller även för och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. För dessa tjänster har EU:s upphandlingsdirektiv mycket begränsade regler.

 

Vill du veta mer?

Tendify krånglar inte till det. Ett samtal är en bra början, eller möt oss på en löprunda, på en lunch eller varför inte en frukost? Alternativen är många, möjligheterna ännu fler.

www.tendify.se
hello@tendify.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *